Điều 74 Luật đất đai 2013 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật đất đai,

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Điều 74 Luật đất đai 2013 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 01

Điều 2. Đối tượng áp dụng Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

2. Người sử dụng đất.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

 

MỤC 2. BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Thư viện pháp luật  

Trong khi cần TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI thêm, Quý khách hàng có thể liên hệ với LUẬT MINH CƯỜNG qua

Email: luatminhcuong@gmail.com

Địa chỉ: 438/8 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM


Thẻ từ khóa: Điều 74 Luật đất đai 2013

Điều 74 Luật đất đai 2013 Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụ..

0947629629

0947629629